?e ste tudi ve med tistimi, ki se sicer zavedate, da spletno stran potrebujete, ni pa popolnoma jasno zakaj, vam bo morda dobrodošel spodnji tekst.

1. Zakaj potrebujete spletno stran?

Veliko družb se zaveda, da je prisotnost na spletu pomembna. In verjetno bi tudi vi radi postali vidni ozioroma vidnejši na spletu. Vprašati pa se morate komu bi se radi predstavljali in kaj bi radi predstavljali. Torej morate segmentirati ciljne skupine in izluš?iti tiste, ki so do spletnih predstavitev bolj dovzetni.

Konkreten primer Autentica:

Turisti?na agencija, ki ponuja enodnevne izlete po Slovenski Istri, Krasu, Brkinih, zamejstvu ipd., bi rada na spletu predstavila svoje aranžmaje. Ciljno publiko segmentira na tri ve?je skupine: upokojenci, šolarji (kupci so sicer šole) in podjetja (teambuildingi, sindikalni izleti ipd.).

Upokojenci ve?inoma niso uporabniki spleta, te bo potrebno obveš?ati z druga?nimi pristopi, kot naprimer pošiljanje ponudb in katalogov po pošti.

Šolarji so zanimiva ciljna skupina, vendar o šolskih izletih ti ne odlo?ajo, temve? primerne izlete izbirajo šole (tajništvo, ravnatelj, u?itelji) in starši. Ponudbe izletov razli?nih agencij se verjetno kopi?ijo v tajništvu šole, to mora torej prejeti papirnato ponudbo in hkrati imeti možnost pregleda širšega nabora izletov preko spleta.

V podjetjih redno uporabljajo splet, kdor je zadolžen za zbiranje ponudb pa mora hitro pridobiti informacije ali so izleti primerni zanje.

Spletna stran mora torej biti usmerjena predvsem k zaposlenim v šolah in podjetjih.

Obe ciljni skupini se odlo?ata tudi na podlagi cene; šolski izleti morajo biti cenovno dostopni, v podjetjih pa iajo verjetno tudi dolo?en okviren budget. Pa vendar je skupina šolarjev bolj ob?utljiva na ceno kot zaposleni v podjetju. Prav tako so zaposleni v podjetjih lahko veliko bolj zahtevne stranke, predvsem ?e gre za teambuildinge (torej izleti za npr. skupinice vodij oddelkov).

Spletna stran torej mora že na za?etku ponujati hitro možnost izbire v katero skupino obiskovalec spada. Ker obe skupini odlo?ata pred drugim tudi na podlagi cene, morajo biti cene jasno vidne. Nato se skupini odlo?ata kaj bi jim najbolj ustrezalo ali še bolje, agencijo kontaktirajo za nasvet, saj jim ta ponudi možnost prilagojenega izleta.